cassatie-advocaat-canatan-rondje

Mr. K. Canatan

CASSATIE ADVOCAAT

Mr. K. Canatan is als partner verbonden aan advocatenkantoor Meijers Canatan Advocaten. Hij heeft vele jaren ervaring als strafrechtadvocaat en in het bijzonder een cassatiepraktijk in strafzaken. Naast het voeren van cassatieprocedures voor de eigen clientèle, wordt hij met regelmaat gevraagd door andere advocaten voor cassatieadvies of om een cassatieschriftuur in te dienen.

Hij is door het bestuur van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) als volwaardig lid toegelaten. Daarmee behoort hij tot een selecte groep van cassatiespecialisten in strafzaken.

U vindt op deze pagina enkele van de talloze arresten waarin mr. Canatan als cassatieadvocaat is opgetreden.

Indien u advies of bijstand wenst van mr. Canatan kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020-6383606.

Uitspraken

CASSATIESCHRIFTUUR INGEDIEND DOOR MR. K. CANATAN

Hieronder vindt u een kleine selectie van arresten waarin mr. Canatan als cassatieadvocaat is opgetreden:

ECLI:NL:HR:2020:403, 17/00030
Beklag, beslag door douane ex art. 1:37.1 Algemene douanewet op auto van klaagster met verborgen compartiment, kennelijk ingericht of toegerust om goederen aan ambtelijk toezicht te onttrekken, nadat aanvankelijk ex art. 94 Sv beslag was gelegd op die auto onder ander dan klaagster t.z.v. verdenking van witwassen. Afwijzing Rb van verzoek om geldelijke tegemoetkoming a.b.i. art. 33c.2 Sr en betekenis strafvorderlijk beslag voor beoordeling van klaagschrift over douanebeslag…
Meer

ECLI:NL:HR:2019:1014, 18/01196
Aanhoudingsverzoek niet gemachtigde raadsvrouwe ttz. op de grond dat verdachte verhinderd is omdat hij als zorgverlener een cliënt naar België diende te vervoeren, door Hof afgewezen o.g.v. overweging dat verdachte niet zelf om aanhouding heeft verzocht, zijn raadsvrouwe niet heeft gemachtigd en niet heeft aangegeven wanneer hij wel in staat zal zijn om van zijn aanwezigheidsrecht gebruik te maken. Daarmee heeft Hof miskend hetgeen hiervoor is overwogen omtrent mogelijkheid dat niet-gemachtigde raadsman aanhoudingsverzoek doet. Cassatie gegrond, terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2019:309, 17/00030
Mishandeling door dochter van oudere man, die door verdachte wordt verzorgd, met pannendeksel tegen hoofd te slaan (art. 300.1 Sr), nadat zij in keuken van woning van oudere man door dochter, vriend van dochter en een ander is opgewacht. Noodweer(exces). Cassatie gegrond, terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2018:67, 15/03982
Medeplegen van medeplichtigheid aan medeplegen van door verschaffen van inlichtingen opzettelijk uitlokken van poging tot moord. Voor medeplichtigheid vereist opzet. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BC0780 en ECLI:NL:HR:2011:BO4471, o.m. inhoudende dat opzet medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan.
Meer

ECLI:NL:HR:2017:324, 15/05674
Easy Life. Vordering wijziging tll. Schending “ne bis in idem-beginsel” door de tll. in h.b. te wijzigen waardoor een feit waarvoor verdachte in e.a. is vrijgesproken wederom aan de (hoger beroeps)rechter wordt voorgelegd terwijl het OM niet in h.b. is gegaan?…
Meer

ECLI:NL:HR:2016:2458, 14/04516
Te stellen eisen aan appelschriftuur OvJ, art. 410 lid 1 Sv. Uit dit arrest blijkt dat een voorgedrukt formulier waarop de officier van justitie hokjes heeft aangekruist kan gelden als een schriftuur houdende grieven a.b.i. art. 410.1 Sv (zie ook de conclusie van de advocaat-generaal).
Meer

ECLI:NL:HR:2014:1372, 13/02733
Begunstiging, art. 189.1.1 Sr. Mede gelet op de geschiedenis van de totstandkoming van art. 189 Sr moet worden aangenomen dat deze bepaling ertoe strekt te voorkomen dat politie of justitie worden tegengewerkt bij het opsporen en aanhouden van de dader van een misdrijf. ’s Hofs oordeel dat verdachte door bij de politie een valse verklaring af te leggen…
Meer

ECLI:NL:HR:2011:BP9478, 09/03640
Rechtskracht. Een “elektronische uitdraai” van een “pv” die de handtekening van de voorzitter noch die van de griffier bevat, maar door een medewerker van de griffie “voor kopie conform” is getekend, voldoet niet aan de eisen van art. 327 jo art. 415 Sv, zodat het “pv” rechtskracht mist. De bestreden uitspraak kan niet in stand blijven.

ECLI:NL:HR:2010:BJ3247, 07/11126, NbStr 2010, 126; NJ 2010, 530; NJb 2010, 674
Art. 197a Sr. Mensensmokkel. 1. ‘Wederrechtelijke doorreis’. 2. Begrip ‘weten’ i.d.z.v. art. 197a.1 Sr. Ad 1. De opvatting dat een rechtmatig verblijf van iemand in NL o.g.v. art. 8.ahf.f of g Vreemdelingenwet 2000 uitsluit dat die persoon wederrechtelijk doorreist i.d.z.v. art. 197a Sr, is onjuist. In aanmerking genomen ’s Hofs vaststellingen in d…
Meer

ECLI:NL:HR:2010:BJ7275, 08/04732, VA 2011, 23 m.nt. C.J.A. de Bruijn; NJ 2010, 194; NJb 2010, 673
Medeplegen. Anders dan het Hof heeft geoordeeld kan uit de bewijsmiddelen niet volgen dat verdachte, die wat betreft de tenlastegelegde moord en het wegmaken van een lijk geen uitvoeringshandeling heeft verricht en daarbij evenmin aanwezig is geweest, ter uitvoering van een gezamenlijk plan zo nauw en bewust met anderen heeft samengewerkt dat op gr…
Meer

ECLI:NL:HR:2009:BG7743, 07/12067, NJ 2009, 187; NJb 2009, 884
Valt een aspirant-hoofdconducteur van de NS onder het begrip ‘ambtenaar’ in de zin van art. 267 Sr en 304 Sr? De term ‘ambtenaar’ in deze bepalingen moet aldus worden uitgelegd dat daaronder tevens is begrepen degene die onder toezicht en verantwoording van de overheid is aangesteld in een functie waaraan een openbaar karakter niet kan worden ontze…
Meer

ECLI:NL:HR:2008:BC4459, 00839/07, NbStr 2008, 180; Ars Aequi AA20080448 m.nt. Th.A. de Roos; NJ 2008, 312; NJb 2008, 979
Noodweerexces. Casus: verdachte stelt door een bejaarde man bij zijn testikels te zijn vastgehouden en overmand door intense pijn de man met een zware vaas op het hoofd te hebben geslagen, waardoor deze is overleden. HR: Bij de beoordeling van het middel moet worden vooropgesteld dat een overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging o…
Meer