cassatie-advocaat-slewe-rondje

Mr. F.P. Slewe

CASSATIE ADVOCAAT

Mr. F.P. Slewe heeft jaren ervaring als strafrechtjurist en heeft vele cassatieprocedures voorbereid voor strafrechtadvocaten op zijn vorige kantoor. Sinds hij voor Meijers Canatan Advocaten als strafrechtadvocaat werkt, heeft hij vele cassatieschrifturen ingediend, met als bijzonder specialisme cassatie in ontnemingszaken (een gevolg van de zogenoemde ‘Pluk ze’ wetgeving). Ook buiten de cassatieprocedure geldt mr. Slewe als de ontnemingsspecialist van kantoor.

U vindt op deze pagina enkele van de talloze arresten waarin mr. Slewe als cassatieadvocaat is opgetreden.

Indien u advies of bijstand wenst van mr. Slewe kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020-6383606.

Uitspraken

CASSATIESCHRIFTUUR INGEDIEND DOOR MR. F.P. SLEWE

Hieronder vindt u een kleine selectie van arresten waarin mr. Slewe als cassatieadvocaat is opgetreden:

ECLI:NL:HR:2020:446, 19/02464
Poging tot verkrachting (art. 242 Sr). Herhaald verzoek tot het horen van de aangeefster over de seksuele handelingen die verdachte met de aangeefster zou hebben verricht, de daarbij uitgeoefende dwang en de aan die handelingen voorafgaande gebeurtenissen afgewezen. HR: Oordeel hof niet z.m. begrijpelijk. Cassatie gegrond, terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2019:1306, 17/05519
BTW-fraude door fictieve levering van o.m. pannensets aan afnemers in Spanje en Italië. Feitelijke leiding geven aan vals opmaken van facturen en vervoersbescheiden begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 225.1 Sr), feitelijke leiding geven aan opzettelijk onjuist doen van aangifte omzetbelasting begaan door rechtspersoon, meermalen gepleegd (art. 69 AWR), medeplegen gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) en deelname aan criminele organisatie (art. 140.1 Sr). Cassatie gegrond, terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2019:841, 18/01770
Profijtontneming, w.v.v. d.m.v. of uit baten van strafbare feiten, art. 36e.2 (oud) en 36e.3 (oud) Sr. Methode van vermogensvergelijking. Heeft Hof ten onrechte toepassing gegeven aan art. 36e Sr (nieuw), nu feiten zijn gepleegd vóór wetswijziging van 1-7-2011? HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld. Volgt vernietiging en terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2019:793, 17/02033
Overzichtsarrest vordering benadeelde partij, art. 51f.1, 361.2.b en 592a Sv, art. 36f Sr en art. 6:96 en 6:106 BW. Is ’s Hofs toewijzing van bepaalde schadeposten begrijpelijk, nu het slechts schattingen betreft? HR bespreekt aan de hand van zijn eerdere rechtspraak t.b.v. rechtspraktijk enige aandachtspunten die bij beoordeling vordering b.p. een rol kunnen spelen.
Meer

ECLI:NL:HR:2019:45, 17/00364
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen gewoonteheling, medeplegen Opiumwetdelicten en medeplegen gewoontewitwassen. Methode van eenvoudige kasopstelling. Hof heeft verzuimd in strafzaak verbeurdverklaarde geldbedragen in mindering te brengen op opgelegde betalingsverplichting, art. 33a.1.a Sr. HR: Op gronden vermeld in CAG is middel terecht voorgesteld (vgl. ECLI:NL:HR: 2016:874).
Meer

ECLI:NL:HR:2018:1771, 17/01518
Opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte vennootschapsbelasting begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69 AWR. Bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat in aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2002 ten onrechte een bedrag van € 1.626.895,- aan verlies op aandelen werd opgegeven, kan niet uit gebezigde bewijsvoering worden afgeleid. Volgt vernietiging en terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2018:1015, 17/04008
1. Ontvankelijkheid cassatieberoep. Cassatieberoep tijdig ingesteld, nu handgeschreven brief verdachte in Engelse taal is gedateerd vóór arrest Hof en latere herstelakte bijna jaar na arrest is opgemaakt? 2. Ontbreken stukken betekening oproeping nadere tz. in h.b.…
Meer

ECLI:NL:HR:2018:558, 16/03875, NJB 2018/893, JIN 2018/100 m.nt. B.A.A. Postma, NBSTRAF 2018/204 m.nt. J.L. Baar
Redelijke termijn. Herijking vuistregels m.b.t. redelijke termijn en vraag welk rechtsgevolg dient te worden verbonden aan overschrijding redelijke termijn zoals samengevat in ECLI:NL:HR:2008:BD2578? N.a.v. pleidooi AG voor aanpassing van de gehanteerde maatstaven, wijdt de HR aan de middelen voorafgaande opmerking aan het in eerdere arresten geformuleerde beoordelingskader en de toe te passen vuistregels bij een overschrijding van de redelijke termijn. De HR ziet geen noodzaak de tot op heden gehanteerde maatstaven aan te passen…
Meer

ECLI:NL:HR:2018:66, 16/03015
Profijtontneming, w.v.v. uit gewoontewitwassen. Motivering schatting w.v.v. Methode van eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 (oud) Sr en 36 e.3 (oud) Sr. ‘s Hofs kennelijke oordeel dat de uitkomst van de gebezigde kasopstelling het door betrokkene daadwerkelijk w.v.v. representeert, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Volgt vernietiging en terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2017:2502, 16/05547
Profijtontneming en witwassen. ’s Hofs oordeel berust kennelijk op de opvatting dat de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen nu zij voorwerp van het bewezenverklaarde medeplegen van gewoontewitwassen waren, reeds daardoor w.v.v. vormen. Die opvatting is niet juist. Volgt vernietiging en terugwijzing.
Meer

ECLI:NL:HR:2017:414, 15/05457, NbStr 2017, 133, NJ 2017, 151
Profijtontneming. Toepassing eenvoudige kasopstelling, art. 36e.2 en 3 Sr. HR verwijst naar ECLI:NL:HR:2002:AE3569, ECLI:NL:HR:2013:BY5217 en ECLI:NL:HR:2016:2714. Indien het Hof heeft beoogd toepassing te geven aan art. 36e.3 Sr, blijkt uit de overwegingen van het Hof niet dat aan de in die bepaling gestelde toepassingsvoorwaarden is voldaan. Indien het Hof toepassing heeft willen geven aan art. 36e.2 Sr…
Meer

ECLI:NL:HR:2016:2718, 15/03266
Profijtontneming en witwassen. W.v.v. vastgesteld o.b.v. geldbedragen die in bewezenverklaarde periode zijn gestort op Marokkaanse bankrekening van betrokkene na veroordeling wegens schuldwitwassen. 1. Bedragen die voorwerp zijn van schuldwitwassen. 2. W.v.v. gegenereerd in periode dat schuldwitwassen niet strafbaar was en voorafgaand aan bewezenverklaarde periode…
Meer

ECLI:NL:HR:2015:350, 13/02516
Afwijzing getuigenverzoek. Het verzoek van de verdediging strekt ertoe om de aangeefster als getuige te horen over haar bij de politie afgelegde verklaring (…). ’s Hofs motivering van de afwijzing van het getuigenverzoek schiet dan ook te kort…
Meer

ECLI:NL:HR:2014:952, 12/05369, NJ 2014/336, m.nt. N. Keijzer
Belediging. Art. 137c Sr. Onder “zich in het openbaar uitlaten” a.b.i. art. 137c, Sr, welke bepaling beoogt de openbare orde te beschermen, dient te worden verstaan “het ter kennis van het publiek brengen”. Bij de beantwoording van de vraag of daarvan sprake is komt het aan op de bijzondere omstandigheden van het geval. HR noemt omstandigheden die hiertoe – al dan niet in onderling verband en samenhang te beschouwen – kunnen behoren. I.c. gaat het om ongevraagd toegestuurde e-mailberichten door verdachte verspreid onder een groot aantal publieke personen uit de Tweede Kamer, politieke partijen…
Meer

ECLI:NL:HR:2014:2576, 13/05487
Ontoereikende strafmotivering, art. 22b.1 Sr, beperking mogelijkheid opleggen taakstraf. Het Uittreksel Justitiële Documentatie biedt geen steun voor de vaststelling van het Hof dat blijkens dat uittreksel “aan de verdachte in de vijf jaar voorafgaand aan het door hem begane feit wegens een soortgelijk misdrijf een taakstraf is opgelegd en die taakstraf is verricht”. ’s Hofs oordeel dat art. 22b Sr van toepassing is, is derhalve niet zonder meer begrijpelijk.

ECLI:NL:HR:2010:BN0017, 09/01779
Het Hof heeft overwogen dat de AG bij het Hof gemotiveerd heeft aangegeven waarom i.c. van de Richtlijn Aanwijzing kader voor strafvordering (Stcrt. 2008, 19) is afgeweken en verdachte is gedagvaard i.p.v. hem een transactie aan te bieden, maar nu uit het pv ttz. niet blijkt wat deze motivering inhield is ’s Hofs oordeel niet zonder meer begrijpeli…
Meer

ECLI:NL:HR:2010:BM2560, 08/04932 P
Profijtontneming. HR herhaalt dat de uitspraak op een ontnemingsvordering de inhoud dient te bevatten van de bewijsmiddelen waaraan de schatting van het w.v.v. is ontleend (HR LJN BK2125). I.c. heeft het Hof delen van de inhoud van het i.h.k.v. het s.f.o. opgemaakte rapport als bewijsmiddel gebezigd, maar die delen behelzen wat betreft de inkomsten…
Meer