cassatie-advocaat-meijers-rondje

Mr. G. Meijers

CASSATIE ADVOCAAT

Mr. G. Meijers is als partner verbonden aan advocatenkantoor Meijers Canatan Advocaten. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als strafrechtadvocaat en voert in het bijzonder een cassatiepraktijk in strafzaken. Naast de bijstand in cassatieprocedures voor de eigen clientèle, wordt hij met regelmaat gevraagd door andere advocaten voor cassatieadvies of om een cassatieschriftuur in te dienen.

Hij is door het bestuur van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS) als volwaardig lid toegelaten. Daarmee behoort hij tot een selecte groep van cassatiespecialisten in strafzaken.

U vindt op deze pagina enkele van de talloze arresten waarin mr. Meijers als cassatieadvocaat is opgetreden.

Indien u advies of bijstand wenst van mr. Meijers kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 020-6383606.

Uitspraken

CASSATIESCHRIFTUUR INGEDIEND DOOR MR. G. MEIJERS

Hieronder vindt u een kleine selectie van arresten waarin mr. Meijers als cassatieadvocaat is opgetreden:

ECLI:NL:HR:2017:1017, 15/05054, JIN 2017, 121 m.nt. C.J.A. de Bruijn; NbSr 2017, 250 m.nt. C. van Oort
Vervolg Vidgen-zaak. HR staat stil bij recht verdediging op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen in enig stadium van het geding daadwerkelijk te (doen) ondervragen a.b.i. art. 6.3.d EVRM, i.h.b. t.a.v. getuige die onvoldoende concrete herinneringen heeft aan wat hij met betrekking tot wat aan de verdachte is tlgd., heeft waargenomen of ondervonden …
Meer

ECLI:NL:HR:2015:350, 13/02516
Afwijzing getuigenverzoek. Het verzoek van de verdediging strekt ertoe om de aangeefster als getuige te horen over haar bij de politie afgelegde verklaring (…). ’s Hofs motivering van de afwijzing van het getuigenverzoek schiet dan ook te kort…
Meer

ECLI:NL:HR:2010:BN4324, 09/01385
Betekeningsperikelen. GBA: vertrokken naar een ander land. Zonder navraag bij de gemeente kan het Hof niet aannemen dat zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland niet bekend was. Dit hoeft niet tot cassatie te leiden nu de HR bij zijn onderzoek naar de naleving van art. 435.1 Sv heeft vastgesteld dat verdachte bij zijn vertrek die gegevens nie…
Meer

ECLI:NL:HR:2010:BK5516, NbStr 2010, 123; NJ 2010, 145; NJb 2010, 606; 08/01871
Afwijzing getuigenverzoek. Appelschriftuur. Fax. Een op de voet van art. 410.3 Sv door verdachte bij schriftuur gedane opgave van te horen getuigen wordt ingevolge die bepaling aangemerkt als een opgave i.d.z.v. art. 263.2 Sv. Nu een opgave in laatstbedoelde zin ook per fax kan worden gedaan (vgl. HR LJN BA2282), moet ook t.a.v. een bij appelschrif…
Meer

ECLI:NL:HR:2009:BI0505, 07/11508 E
Geen beslissing op (voorwaardelijk) getuigenverzoek. De raadsman heeft een verzoek gedaan a.b.i. in art. 328 jo. art. 331 en art. 415 Sv en de aan het verzoek verbonden voorwaarde is vervuld, zodat een uitdrukkelijke beslissing op dit verzoek was vereist. Noch de p-v’s van de terechtzittingen in h.b. noch het bestreden arrest houden een beslissing …
Meer

ECLI:NL:HR:2009:BG3504, 01969/07
Onttrekking aan het verkeer tav ad informandum gevoegd feit.’s Hofs oordeel t.a.v. het horloge waarop het ad informandum gevoegde feit ziet, berust kennelijk op de opvatting dat de afdoening van een ad informandum gevoegd feit kan worden gelijkgesteld met een “rechterlijke uitspraak waarbij iemand wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld” a.b.i….
Meer

ECLI:NL:HR:2008:BF8845, 07/10228 P
Profijtontneming. Proceskosten benadeelde partij. In de strafzaak heeft de Rb betrokkenen o.m. veroordeeld tot vergoeding van de door de b.p. gemaakte proceskosten. Het Hof heeft in strijd met art. 36e.6 Sr verzuimd deze kosten bij de vaststelling van het w.v.v. in mindering te brengen.